0.35x c-mount for Nikon Microscopes

Recently viewed

0.35x c-mount for Nikon Microscopes

0.35x c-mount for Nikon Microscopes

$500.00
Request Quote

0.35x C-Mount for the following Nikon (Nikon OEM) Microscopes:

E200, E400, E800, 50/55, Ci, Ni, TS, LV150, SMZ800, SMZ1000, SMZ1500

0.35x C-Mount for the following Nikon (Nikon OEM) Microscopes:

E200, E400, E800, 50/55, Ci, Ni, TS, LV150, SMZ800, SMZ1000, SMZ1500